مركز كنترل Home Center

 

مغز سيستم خانه هوشمند

HC2  مركز سیستم خانه هوشمند است و درحقیقت درگاهی است كه كنترل و كنش و واكنش تمامی سنسورها و تجهیزات را كنترل می كند. تمامی ورودی ها از طریق سنسورها به این مركز منتقل شده و بر اساس برنامه ها دستورات كنترلی در خروجی ها ظاهر می شوند.

 

 

 

 

 

تمامی تنظیمات خانه هوشمند از طریق این مركز انجام می شود. مغز خانه هوشمند بستر لازم (IP )  را برای کاربران جهت كنترل و پایش تجهیزات از طریق كامپیوتر، موبایل ویا تبلت بر پایه IP  مهیا می كند.