سنسور در و پنجره Door window Sensor

سنسور در و پنجره

سنسوري بيسيم است با  تكنولوژي Z-Wave كه با باتري كار ميكند. اين سنسور براي نمايش باز بودن (ماندن) درها ،پنجره ها استفاده ميشود. از اين سنسور براي كنترل تردد و هشدار در ورودهاي غير مجاز نير ميتوان بهره برد.

همچنين ميتوان از آن بعنوان  سنسور دما در فرايند كنترل دما و يا سنسور با ورودي دو دويي (Binary) استفاده نمود.

 

 

كارآيي ها

 

 

 

 

 

 

 

اين سنسور بسيار كوچك بوده راحت نصب ميگردد.فقط كافيست آنرا باز كرده،برچسب باطري رابرداشته و آنرا بچسبانيد. معمولا باتري آن تا دوسال دوام دارد و سطح باتري آن در HC2 قابل مشاهده است

 

.