ماجولها Modules

 

كوچكترین ماجول های تولید شده در دنیا

  طول 40mm     ضخامت15mm   عرض36mm

ماجول دیمر 500W

جهت خاموش ، روشن و دیم  نمودن روشنایی ها

 

 

ماجول رله

جهت قطع و وصل جريان الكتريكی در دو مدل دوپل 1500W , تك پل 3000W

 

 

ماجول پرده

ماجول برای چرخاندن موتورهای پرده